tú lơ khơ tá la phỏm - Click để nhập và nhận 388K

Danh mục
tú lơ khơ tá la phỏm

Thuật ngữ bảo hiểm

 • Công ty

  Là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam, được cấp phép theo Giấy phép Thành lập và hoạt động số 60/GP/KDBH ngày 15-12-2010.

 • Bên mua bảo hiểm

  Là cá nhân hoặc tổ chức tham gia bảo hiểm, ký kết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng bảo hiểm. Nếu Bên mua bảo hiểm là cá nhân: phải đủ 18 tuổi trở lên, hiện đang cư trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, là người cung cấp thông tin và ký tên trên Giấy Yêu cầu bảo hiểm; Nếu Bên mua bảo hiểm là tổ chức: phải được đăng ký, thành lập và đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

 • Người được bảo hiểm

  Là cá nhân hiện đang cư trú tại Việt Nam và được chấp nhận bảo hiểm theo quy tắc, điều khoản sản phẩm bảo hiểm.
  Người được bảo hiểm phải nằm trong độ tuổi có thể tham gia bảo hiểm. Tùy theo từng sản phẩm mà độ tuổi có thể tham gia bảo hiểm là từ 0 (không) đến 70 (bảy mươi) tuổi tính theo tuổi sinh nhật vừa qua.

 • Người thụ hưởng

  Là (những) cá nhân hoặc tổ chức được Bên mua bảo hiểm chỉ định (với sự đồng ý của Người được bảo hiểm) để nhận quyền lợi bảo hiểm theo quy tắc điều khoản sản phẩm.

 • Giấy yêu cầu bảo hiểm

  Là yêu cầu bảo hiểm của Bên mua bảo hiểm và là một phần không tách rời của Hợp đồng bảo hiểm.

 • Hợp đồng bảo hiểm

  Là thỏa thuận bằng văn bản giữa Bên mua bảo hiểm và Công ty, ghi nhận quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.
  Hợp đồng bảo hiểm bao gồm các tài liệu sau:

  • Trang thông tin hợp đồng
  • Giấy yêu cầu bảo hiểm bao gồm các mục kê khai và trả lời, Công ty sử dụng các tài liệu này làm bằng chứng để xem xét quyền lợi có thể được bảo hiểm;
  • Quy tắc, điều khoản sản phẩm bảo hiểm đã được Bộ Tài chính phê chuẩn;
  • Tài liệu giới thiệu sản phẩm;
  • Tài liệu minh họa bán hàng;

  Bất kỳ điều khoản bổ sung nào được Công ty lập với sự đồng ý của Bên mua bảo hiểm.

 • Tuổi bảo hiểm

  Là tuổi của một người tính theo lần sinh nhật gần nhất vừa qua của người đó. Tuổi bảo hiểm tại thời điểm yêu cầu bảo hiểm được ghi trong hợp đồng bảo hiểm và dùng để xác định phí bảo hiểm.

 • Số tiền bảo hiểm

  Là số tiền thỏa thuận giữa Công ty và Bên mua bảo hiểm và được Công ty chấp thuận bảo hiểm theo quy tắc và điều khoản của sản phẩm.

 • Ngày hiệu lực hợp đồng

  Là ngày mà Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực được quy định trong Quy tắc và Điều khoản của hợp đồng.

 • Ngày kỷ niệm hợp đồng

  Là ngày kỷ niệm hàng năm của ngày có hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm.